Условия за събиране на лични данни и конфиденциалност

Тази политика се отнася за интернет страницата www.drvaneska.bg, обслужванa от Видимо ООД, със седалище и адрес на управление гр. София ул. Бунтовник 25 ап.2, с ЕИК206809085

  1. Лични данни – цели

 Видимо ООД събира и обработва лични данни, гарантирайки сигурността и конфиденциалността на предоставената информация от потребители и клиенти. Личните данни са подходящи и свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“), точни и поддържани в актуален вид. Обработват се по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни. Съхраняват се добросъвестно и съгласно законоустановени срокове, които подлежат на периодичен преглед и при промяна се извършва съответна актуализация.

Поисканите данни и лична информация от Видимо ООД са само и единствено за целите на:

– Предоставяне на козметични услуги.

– Предоставяне на медицински консултации, манипулации и хирургични интервенции

– Оказване на съдействие за запазване на час за козметични услуги, медицински преглед или други здравни услуги;

– Разрешаване на съдебни и извънсъдебни спорове;

– За да можем да отговорим изчерпателно на Ваше искане, жалба, молба или друго запитване;

– За целите на Директния маркетинг – само след предоставяне на Ваше съгласие;

– За да можем да предоставим онлайн услуги, които целят да улеснят обслужването на нашите клиенти, например запазване на час, промяна или отмяна на насрочен час, предплащане на услуги или пакети, които желаете да използване и други.

– За управление на поръчки;

– За доставка на продукти и услуги, съгласно изискванията на куриерските компании;

– Обработка на плащания;

– За комуникация с клиентите относно поръчки на стоки и услуги;

– Продукти, услуги и промоционални оферти;

– Подобрения на онлайн магазин и платформите за услуги и коопериране, с цел превенция на измами и злоупотреби, включително и давайки достъп до сайта на трети лица за извършване на техническа поддръжка и други услуги за сайта.

Видимо ООД гарантира, че добросъвестно е договорил клаузи за конфиденциалност на използване на лични данни и информация с всички трети страни, с които възникват отношения по повод изпълнение на гореизброените услуги и поводи за събирането и обработката им.

Съгласно българската и европейска законова регулация и препоръки, Видимо ООД третира като лични данни всяка информация, която може да послужи пряко или косвено за идентифициране на физическо лице. Под всяка информация може да се разбират преки или косвени данни, чрез които едно лице е отъждествимо чрез идентификационен номер или един и повече характеристики на неговата самоличност – физическа, умствена, психологическа, икономическа, социална, религиозна или културна.

Обработката е всяка операция и действия или съвкупност от операции и действия, които се извършват по отношение на личните данни. Това може събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване, което може да бъде извършвано чрез автоматични или неавтоматични средства.

Предоставени лични данни и информация на Видимо ООД

Неавтоматично предоставени данни от потребителите на сайта са:

Автоматично събирани данни могат да бъдат:

Чрез съгласяване с общите условия за ползване на www.vaneska.bg, регистриране в сайта и попълване на формите за лични данни, потребителят декларира изрично съгласие за включване на неговите лични данни и информация към базата данни, управлявани от Видимо ООД и негови партньори. Събраните данни могат да бъдат използвани или предоставяни за:

Видимо ООД може да разкрие тази информация на неговите партньори, но само при условията на споразумения за поверителност. Данните се разкриват с цел извършване на определени дейности като обработване, изпълнение и доставка на поръчки и услуги, финансови разплащания с наложен платеж или банкови трансакции. Партньорите на Видимо ООД могат да имат достъп само дo личните данни, необходими, за да изпълнят задълженията си. 

Разкриване на данни за акаунти и други лични данни от страна Видимо ООД става в случаите когато те станат законово изискуеми или за да защити свои права, собственост и сигурност. Това включва обмен на информация с други компании и организации, с цел да се предотвратят или разкрият измами.

Видимо ООД няма да сключва сделки за продажба, споделяне или разкриване по друг начин на лични данни, различни от посочените.

Всеки регистриран потребител на www.vaneska.bg има право да променя личните данни и/или да се противопостави на обработката на данни поради законни и основателни причини чрез изпращане на съобщение до имейл

Всеки, който иска да не бъде вече абонат за получаване на маркетинг съобщения за промоции, оферти, нови продукти и пр., може да се отпише от страницата за отписване от абонамента, линк към която се намира в края на всеки мейлинг изпратен от Видимо ООД или чрез писмо до имейл.

Можете да отхвърлите всички модули cookie като конфигурирате използвания браузър рез менюто Помощ, където ще научите начина за тяхното конфигуриране.

За безопасността на личните данни Видимо ООД препоръчва на всеки потребител на сайта  да:

В случай на съмнение за неоторизиран достъп и използване на акаунта е препоръчително веднага да уведомите сайта чрез e-mail на  имейл

Задължение на потребителя е да предоставя коректна и пълна информация. Потребителят носи отговорност, включително и наказателна, за предоставени фалшиви данни.

Видимо ООД си запазва правото да откаже достъп до сайта потребител, да закрие акаунт или да анулира поръчки, включително и потвърдени такива.

Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка или въвеждане на нови услуги и дейности. Видимо ООД ще положи добросъвестно усилия за непрекъснат достъп до сайта и достъп без грешки, но поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

Видимо ООД разбира важността на конфиденциалността на личните данни на всеки потребител на сайта. Гарантираме, че личните данни са защитени при всяка една транзакция с тях. Всеки потребител трябва да знае, че Видимо ООД не изисква разкриване на парола, банкова сметка или номер на кредитна или дебитна карта по телефона или по e-mail. В случай, че някой изисква подобна информация, потребителят трябва да се свърже с Видимо ООД чрез e-mail до имейл

Автентичните и-мейли Видимо ООД са тези, изпратени от електронна поща от адреси, завършващи на @drvaneska.bg

Мейли, изискващи лична информация, или такива които насочват към страници различни от www.drvaneska.bg, не са автентични.