ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

С настоящите Общи условия, на основание Глава 4, Раздел I от Закона за защита на потребителите („ЗЗП”), се уреждат взаимоотношенията на Видимо ООД, ЕИК 206809085,: със седалище и адрес на управление – гр. София, район Лозенец, п.код 1421, ул. “Бунтовник” 25, ет. партер, ап. 2, собственик на сайта www.drvaneska.bg, наричан по-долу за краткост „ Сайт “, възникващи по повод сключване на договори за закупуване на козметични стоки, услуги или ваучери на определена стойност за услуги (процедури), предлагани в dr. Vaneska Derma Science Clinic.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. С използването на интернет сайта www.drvaneska.bg, всяка негова страница и подстраница, меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, Вие предоставяте Вашето съгласие и се обвързвате с настоящите Общи условия за ползване на Сайта, както и с всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.

 2. Настоящите Общи условия уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта www.drvaneska.bg по повод сключването на договор от разстояние с Видимо ООД за закупуване на козметични стоки, услуги или ваучери на определена стойност за услуги (процедури).

 3. Страни по договора от разстояние са Видимо ООД, от една страна, и всеки потребител, закупил козметични стоки, услуги или ваучери на определена стойност за услуги (процедури).

 4. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и всяко активно действие от негова страна или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът www.drvaneska.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия.

 5. Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта www.drvaneska.bg.

 6. Запазване на пасивно поведение означава не напускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

ІІ. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Договор от разстояние означава договор за закупуване на козметични стоки, услуги или ваучери на определена стойност за услуги (процедури), сключен между Видимо ООД и купувача, без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес https://drvaneska.bg.

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач на предлаганите услуги), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт, и което, при наличие на интерес, извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път.

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Купувач на стока, услуга или ваучер – физическо или юридическо лице, което е закупило козметични стоки, услуги или ваучери на определена стойност за услуги (процедури), предлагани от Видимо ООД чрез Сайта.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си със Сайта.

Потребителски профил е обособена част от уебсайта www.drvaneska.bg, съдържаща информация за потребителя, изисквана от Видимо ООД , съхранявана от уебсайта, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и Видимо ООД.

Ползвател на услугата – лице, което използва закупени от Сайта козметични стоки, услуги или ваучери на определена стойност за услуги (процедури), предлагани от Видимо ООД.

Получател на ваучера – лице, което е получило Ваучер на определена стойност за услуги (процедури), предлагани от Видимо ООД.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Стоки – предлаганите от Уебсайта продукти в раздел www.drvaneska.bg/magazin.

Уебсайт/сайт/website е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Авансово плащане e начин на заплащане на поръчаната от Потребителя стока/услуга, чрез превеждане на парични средства по сметка на Видимо ЕООД преди получаването на поръчаната стока/услуга.

Ваучерът, издаден от Видимо ООД, не е платежно средство, не може да бъде използвано, като такова и не може да се заменя за паричната му равностойност. С издадения ваучер на определена стойност по смисъла на пар. 1, т. 90 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност, единствено се удостоверява, че е извършено плащане на Видимо ООД, на стойността, за която ваучера е издаден и той е валиден за ползване на услуги (процедури).

Визуално представяне на стоката или услугата (снимков материал) на сайта https://drvaneska.bg показва единствено вида на стоката или услугата (процедурата), която се предлага, а не представя реалното изпълнение.

Описание на стоката или услугата в сайта https://drvaneska.bg включва информация за предоставяната на стока или услуга (процедура). Възможно е разминаване между описанието на услугата и нейното изпълнение, взависимост от непредвидени обстоятелства, за които https://drvaneska.bg не носи отговорност.

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 1. Видимо ООД предоставя за ползване на интернет потребителите платформа за онлайн пазаруване чрез Сайта си https://drvaneska.bg, като при извършване на електронно изявление за сключване на договора за покупко-продажба, потребителят се съгласява с настоящите Общи условия, уреждащи закупуването на козметични стоки, услуги или ваучери на определена стойност за услуги (процедури)предлагани от Видимо ООД.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 1. Сайтът може да отправи предложение за закупуване чрез следните средства за комуникация от разстояние: адресирани и не адресирани печатни материали на Сайта; писмо до потребителя; радио; телевизия; видеотекст; Интернет; други средства, позволени от Закона.

 1. Преди Потребителят да бъде обвързан от Договор от разстояние Сайтът предоставя следната информация, съгласно чл. 47 от ЗЗП:

 1. Зареждайки заглавната интернет страница https://drvaneska.bg, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикуваните оферти, като същият може да избира между закупуването на козметични стоки, услуги или ваучери на определена стойност за услуги (процедури).

 2. На Уебсайта се предлагат ваучер на определена стойност за услуги (процедури), предлагани от Видимо ООД. Потребителят може да резервира желаната услуга, както и може да доплати, ако тя надвишава стойността на ваучера. Не се допуска връщане на част от стойността на ваучера, в случай, че избраната услуга е на по ниска от неговия номинал.

 3. Покупка на стоки, услуги или ваучери на определена стойност от Сайта https://drvaneska.bg може да се прави от регистриран и нерегистриран потребител, който съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора

 4. В случай, че потребителят желае да закупи стока, услуга или ваучер на определена стойност от Сайта, той следва да маркира избраното и да натисне бутона „Купи“, а след избор на „Преглед на количката“ ще достъпи до страница – част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, в който ще бъде подробно описано съдържанието на покупката, както и начина и срока на изпълнение на поръчката.

 5. С натискане на бутона „Приключване на поръчката“ ще се отвори екран, в който Купувачът на стока, услуга или ваучер на определена стойност да посочи имейл адрес, име и фамилия, както и адрес за доставка, както и да избере метода на доставка, както и начина на плащане.

 6. След попълване на данните, описани в т.7 по-горе, вдясно на екрана Купувачът на стока, услуга или ваучер на определена стойност вижда прозорец, в който е посочена общата стойност на поръчка с вкл. ДДС и разходите за доставка.

 7. За да завърши поръчката, Купувачът на стока, услуга или ваучер на определена стойност следва да се запознае и да приеме настоящите Общи условия, чрез поставянето на отметка в нарочен за това прозорец. След като се е запознал и одобрил Общите условия, Купувачът на стока, услуга или ваучер на определена стойност може да натисне бутон „Поръчване“, с което действие Договорът от разстояние между „ Видимо “ ООД и него ще се счита сключен.

 8. След сключване на договора, Купувачът на стока, услуга или ваучер на определена стойност получава съобщение а) на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от „ Видимо “ ООД или б) на предоставения от него email адрес, за потвърждение на направената поръчка.

 9. Купувачът на ваучера и/или Стоката е длъжен след получаване на имейла потвърждение да провери коректността на подадените от него данни и в случай на нужда от корекция незабавно да се свърже с „ Видимо “ ООД, за да се направи необходимата поправка.

V. ОБРАБОТВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА И ЦЕНА

 1. Поръчки на стока, услуга или ваучер на определена стойност от https://drvaneska.bg се приемат и обработват всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа. Купувачите на стока, услуга или ваучер на определена стойност се уведомяват по e-mаil за получаването и потвърждаването на поръчки от https://drvaneska.bg.

 2. Всяка поръчка включва следните задължителни елементи: номер на поръчка; вид и брой на стока, услуга или ваучер на определена стойност, единична цена и обща стойност на поръчката; начин на плащане; информация за доставката; начин на доставката и данни за „ Видимо “ ООД (телефон, email адрес).

 3. Крайната цена на поръчката се калкулира, като сбор от цените на поръчаните стоки, услуги или ваучери на определена стойност, но без стойността на куриерската услуга, която е за сметка на Купувача. Всички цени в интернет магазин https://drvaneska.bg са в български лева с включен ДДС.

 4. В цената на предлаганите стоки, услуги или ваучери на определена стойност не е включена цената на доставката с куриер. Тя се добавя след избора на начина на доставка и е за сметка на клиента

VI. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Сайтът предоставя следните възможности за заплащане на стока или ваучер на определена стойност: банков превод, в брой, наложен платеж и плащане с дебитна/кредитна карта. Услугите, предоставяни от Сайта се заплащат чрез банков превод или дебитна/кредитна карта.

а) Плащане по банков път – Заплащане на стока, услуга или ваучер на определена стойност по банков път може да бъде направено чрез банков превод или на каса, по банковата сметка на Видимо ЕООД в КБС БАНК, IBAN: BG46RZBB91551014317477, Титуляр на сметката – Видимо ООД. В основанието за плащане се посочва номер на поръчка. След получено плащането, представител на https://drvaneska.bg пристъпва към изпълнение на поръчката по вече потвърдения начин и срокове за доставка.

б) Наложен платеж (пощенски паричен превод) – Плащането на поръчаните стока или ваучер на определена стойност може да се направи в брой, директно на куриера при получаването му. Видимо ООД има сключен договор с куриерска фирма Еконт, която оперира като лицензиран пощенски оператор и издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, която заменя издаването на фискален касов бон от Видимо ООД.

в) Плащане с кредитна и дебитна карта – Заплащането на поръчани стока, услуга или ваучер на определена стойност през https://drvaneska.bg може да бъде извършено чрез кредитна карта или дебитна карта. Поддържани карти: Visa, Visa Electron, Maestro, Master Card и др. След получено плащане се пристъпва към изпълнение на поръчката по вече потвърдения начин и срокове за доставка. Видимо ООД не събира, съхранява и по никакъв начин няма достъп до информация за данните от картите на Купувачите.

VII. НАЧИНИ НА ДОСТАВКА

 1. Закупените стока или ваучер на определена стойност се доставят с куриер до физически адрес или могат да бъдат получени на място в офиса на куриерската фирма или да бъдат взети от директно от dr. Vaneska Derma Science Clinic, с адрес: гр. София, ул. Бунтовник 25, в работното време на клиниката.

 2. Доставката на стока или ваучер на определена стойност се извършва от куриерска компания Еконт, съгласно сключен договор между нея и Видимо ООД.

 3. Цената на доставката е посочена на отделен ред и не влиза в общата стойност на поръчката. Цената, дължима от Купувача за куриерската услуга, е валидна за доставки до посочен от Купувача адрес и не важи за случаи, в които се изисква доставка в точен час, празнични дни или други извънредни условия, при които куриерските услуги са със завишена цена.

 4. Потвърдената поръчка се изпраща на посочения адрес за доставка. При посочени от Купувача неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при извършване на поръчката, дружеството Видимо ООД няма задължение за изпълнение на поръчката, но има право да му бъдат възстановени от Купувача разходите за куриерски услуги.

 5. Купувачът на стока или ваучер на определена стойност носи изцяло риска от повреждане/загубване на поръчката при доставка по куриер. Веднага след предаване на поръчката на куриер, Видимо ООД се освобождава от отговорност, като рискът преминава върху Купувача. Видимо ООД не носи отговорност за закъснение на поръчка в случай, че същата е предадена навреме на куриерската фирма и закъснението се дължи на нея.

 6. При получаване на поръчката, същата следва да бъде прегледана внимателно от получателя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Видимо ООД, както и да се състави протокол с куриерската фирма.

 7. При отказ от получаване на поръчката, извън случаите описани в т.6, същият се счита за неоснователен и Купувачът на стока или ваучер на определена стойност дължи заплащане на разходите за доставка и връщане. В случай, че получателят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на поръчката в този срок, Видимо ООД се освобождава от задължението да достави поръчката и Купувачът следва да му заплати направени разходи за куриерски услуги по доставка и връщане на поръчката.

VIII. СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА:

 1. След като поръчката е предадена на куриер за доставка Купувачът се уведомява с SMS за това.

 2. Доставката на стока или ваучер на определена стойност по получена поръчка до 16:00 ч. в работен ден, се извършва на следващия работен ден за София и страната освен ако не се изчаква потвърждение за банков превод.

 3. Срокът за доставка е от 1 до 2 работни дни. Изключения правят малки населени места на територията на страната, които се посещават по определен от куриерска фирма Еконт график.

 4. Доставки се извършват в рамките на работното време на куриерска фирма Еконт.

 5. Посочените срокове и условия за доставка важат за територията на Република България.

IX. ВАЛИДНОСТ НА ВАУЧЕР НА ОПРЕДЕЛЕНА СТОЙНОСТ ЗА УСЛУГИ (ПРОЦЕДУРИ) И СТОКИ, ПРЕДЛАГАНИ В dr. Vaneska Derma Science Clinic

 1. Валидността на ваучера е 6 месеца.

 2. Срокът на изтичане на валидността на всеки ваучер е отпечатана върху него.

 3. Ваучерът на определена стойност може да бъде използван единствено в dr. Vaneska Derma Science Clinic.(Видимо ООД)

 4. Всеки ваучер може да се използва в рамките на своята валидност, изписана на лицевата му страна. Резервации по ваучери с изтекла валидност не се правят. Такива ваучери са невалидни и услугите към тях не подлежат на изпълнение.

X. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА

 1. За да се възползва от услуга или ваучер на определена стойност, Получателят е длъжен да предостави на доставчика на услугата dr. Vaneska Derma Science Clinic самия ваучер или потвърждението на платената покупка на хартиен носител или електронен носител, от който да се вижда неговата валидност.

 2. Получателят може да използва левовата равностойност на ваучера за закупуване на услуги или стоки в срока на валидност на ваучера.

 3. Ако Получател, който е направил резервация и е закупил дадена услуга, не бъде на мястото в резервирания ден и час, услугата се счита за предоставена.

 4. Ако Получател е възпрепятстван да използва закупената услуга в предварително записаният ден и час има право веднъж да премести резервацията си в удобен за него и за Изпълнителя период. Получателят трябва да информира Изпълнителят че е възпрепятстван и няма да може да използва заплатената услуга минимум 48 часа преди направената резервация. В противен случай услугата се счита за предоставена и не се връщат пари.

 5. Изпълнителят има право да откаже изпълнение на услугата в случай, че не са представени описаните в т.1 от настоящия раздел документи или в случай че се усъмни в тяхната автентичност, както и да отмени изпълнението на услугата поради възникнали непредвидени или извънредни причини.

XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОЛИТИКА ПРИ ОТКАЗ И ПРОМЯНА НА ПОРЪЧКА

 1. Купувачът на стока, услуга или ваучер на определена стойност, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, на основание чл. 50 от ЗЗП има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора от разстояние с Видимо ООД. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Закупената от Сайта услуга или ваучер на определена стойност не са използвани. В случай, че е била закупена стока, то е необходимо оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна, както и Купувачът да е предоставил на Видимо ООД покупните документи за стоката.

Потребителят няма право на отказ от договора за:

 1. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

 2. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

 3. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 1. В случай, че правото на отказ е упражнено, потребителят трябва да изпрати или предаде на Видимо ООД закупените стоки в срок до 14-дни от датата, на която е съобщил за отказа от договора от разстояние.

 2. Koгaтo пoтpeбитeлят e yпpaжнил пpaвoтo cи нa oтĸaз oт дoгoвopa oт paзcтoяниe, Видимо ООД възcтaнoвявa вcичĸи cyми, пoлyчeни oт Купувача на стока, услуга или ваучер на определена стойност, с изключение на paзxoдитe зa дocтaвĸa, бeз нeoпpaвдaнo зaбaвянe и нe пo-ĸъcнo oт 14 дни, cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo e бил yвeдoмeн зa peшeниeтo нa пoтpeбитeля дa ce oтĸaжe oт дoгoвopa. Видимо ООД възcтaнoвявa пoлyчeнитe cyми на посочена от потребителя банкова сметка в случаите, в които е направено плащането по банка или с наложен платеж. В случай, че плащането е направено с банкова карта възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 14 дни от получаване на стоката обратно и в случай че тя не е повредена или използвана.

 3. Отказ на поръчка се приема писмено с електронно писмо по електронната поща info@drvaneska.bg, в коeто трябва да бъде упоменати данните за банкова сметка и имена на титуляр . Отказ, направен по телефона, не се приема за валиден.

 4. Отказ от услуга в срока, предвиден в т.1, е невъзможен в случай че е направен по-малко от 24 часа преди направената резервация за използване на услугата.

 5. Потребителското име, с което потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на https://drvaneska.bg, собственост на Видимо ООД. Когато потребителят промени потребителското си име, Видимо ООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

 6. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Видимо ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Видимо ООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

 7. Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта www.drvaneska.bg.

XII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВИДИМО ООД

 1. Сайтът се задължава в срока, посочен по-горе в настоящите Общи условия, да достави чрез куриерска фирма пратка, съдържаща закупената от потребителя стока или ваучер на определена стойност.

 2. Сайтът се задължава в случай на отказ на Потребителя от договора за продажба от разстояние по реда на раздел IX от настоящите Общи условия да възстанови всички суми, платени от Потребителя за ваучера за подарък, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

 3. В случаите, когато Потребителят не е изпълнил изискванията за връщане на стока или ваучер на определена стойност или ги е ползвал, до момента на отказа, Сайтът има право да откаже връщане на заплатените суми.

 4. Сайтът е длъжен да възстанови получените суми по предоставена от купувача банкова сметка.

 5. Видимо ООД не носи отговорност при следните случаи:

XII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Видимo ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията на последния, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

 2. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, Видимо ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки по подразбиране даващи възможност за свободен достъп до личните данни обявени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.

 3. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Видимо ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

 4. Видимo ООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия.

 5. С приемането на настоящите Общи условия потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора, сключван от разстояние.

 6. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в www.drvaneska.bg; информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани от Видимо ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в www.drvaneska.bg (харесвани продукти, задавани въпроси, коментари) и информацията за закупените от него стоки/услуги (брой, цена, конкретика) могат да бъдат използвани от Видимо ООД за целите на директния маркетинг.

 7. Видимо ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 1. По подробна информация относно правата на субектите на данни, вид на събираните лични данни, срок на съхранение и други се съдържат в Политиката за поверителност, публикувана на www.drvaneska.bg.

XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани по всяко време от Видимо ООД, както по негова инициатива, така и в изпълнение на предвидени в закон изисквания. Сайтът се задължава да уведоми Потребителите за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознаят с тях. Ако Потребителят продължи да ползва сайта, той изрично се съгласява с направените промени.

 2. С потвърждаването на тези Общи условия потребителят- купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително, изцяло или частично, цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа въз основа на конкретна оферта, поместена в нея.

 3. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 4. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 5. Спорове между страните по Договора от разстояние и по настоящите Общи условия могат да се решават по реда на извънсъдебното разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство (включително пред компетентния регулаторен орган) или пред компетентния съд.